Stadgar för Ocean Waves Square Dance Club Lidingö

§1. Ändamål


Ocean Waves Square Dance Club Lidingö är en ideell förening bildad i maj 1985 med uppgift att:
Föreningen är partiopolitisk och religiöst obunden.

Föreningen har sin hemort I Lidingö.

§2. Medlemskap

Inträde i föreningen kan beviljas person som ägnar sig åt squaredans enligt Callerlabs intentioner.

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan. Avslag får endast ske om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet att gälla för det kommande verksamhetsåret. Avgiften skall innefatta avgift till SAASDC (Swedish Association of American Square Dance Clubs)

Avgiften erläggs senast den 31 januari. Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgiften beviljas av styrelsen.

Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem har vädjorätt hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall han meddela styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Medlem som inte betalt årsavgiften får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3. Medlem

§4. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen består av ordförande, minst fyra övriga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

För ekonomiska beslut och förvaltning av föreningens medel är styrelsen gemensamt ansvarig.

Det åligger styrelsen särskilt att
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst två övriga styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter och suppleanter kallats till mötet och minst tre (3) av dem inklusive ordförande är närvarande.

Vid möte skall protokoll föras. 

§5. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig

§
6. Revision

Senast den 20 februari skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom 14 dagar skall avge revisionsberättelse med angivande av huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks.

§7.Verksamhets-och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.

§8. Föreningsmöten

Styrelsen kallar till årsmöten enligt §9 samt kan vid behov kalla till extra föreningsmöte. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet. Motioner (förslag) skall skriftligen vara inlämnade till styrelsen minst en (1) månad före mötet för att kunna behandlas.

§9. Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande instans, skall äga rum senast den sista mars. Motioner (förslag) skall skriftligen inges till styrelsen minst en (1) månad före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
4. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
10. a. Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
b. Fastställande av antalet övriga ordinarie styrelseledamöter.
c. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
d. Val av två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
e. Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får ej styrelsens ledamöter delta.
f. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen (propositioner) eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem (motioner) minst en månad före mötet.

12. Övriga frågor.
Protokoll från årsmötet skall justeras inom fyra (4) veckor. 

§10. Rösträtt

Rösträtt vid föreningsmöten tillkommer medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

§11. Fyllnadsval

Fyllnadsval under verksamhetsåret kan endast ske vid föreningsmöten.

§12. Stadgefrågor

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två (2) på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet.

§13. Föreningens upplösning

Vid beslut om föreningens upplösning skall minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande vara eniga därom på två (2) på varandra följande ordinarie föreningsmöten, varav ett årsmöte.

Föreningsmötena skall äga rum med minst en månads mellanrum. Kallelse till sådant möte skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst en månad före mötet.

Plan för disposition av föreningens tillgångar skall framläggas vid det först mötet.

§14. Övrigt

Ordförande och sekreterare skall tillse att föreningens stadgar finns tillgängliga för medlemmarna
Första beslut om acceptans av dessa stadgar (med smärre justeringar) har tagits på höstmötet 2014-10-28Sidan uppdaterades senast 2015-02-17